Test do szkolenia ogólnego

Imię i nazwisko *
Firma *
PRE / POST test: *
1. Zaznacz wszystkie poprawne stwierdzenia dotyczące GOZ:*
a. Idea GOZ zakłada wykorzystanie wszystkich użytych materiałów ponownie w produkcji
b. Idea GOZ jest związana z ograniczeniami w dostępności surowców
c. Każda firma, niezależnie od swoich kontrahentów, może w pełni wdrożyć ideę GOZ
d. GOZ i gospodarka cyrkularna to pokrewne pojęcia
e. Nie wiem
2. Wykorzystanie odpadów z produkcji jednego produktu do produkcji innego produktu, to przykład wdrażania idei:*
a. Gospodarki liniowej 
b. Gospodarki obiegu zamkniętego
c. Gospodarki okrężnie zamkniętej
d. Gospodarki równomiernej
e. Nie wiem
3. Dzień Długu Ekologicznego to:*
a. Dzień, w którym podmioty zobligowane dyrektywą CSRD do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju prowadzą kampanie ekologiczne dla swoich pracowników 
b. Dzień roku, w którym ludzkość zużyła już tyle zasobów, ile Ziemia będzie w stanie odtworzyć w całym roku
c. Dzień roku, w którym ludzkość zużyła już tyle zasobów ile w ciągu poprzedniego roku
d. Dzień określony w CSRD, czyli w unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
e. Nie wiem
4. CSRD, czyli unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, jest nowym aktem prawnym, który:*
a. Nakłada na firmy obowiązek prowadzenia akcji CSR
b. Nakłada na firmy obowiązek opracowania strategii zarządzania odpadami
c. Wprowadza obowiązek ujawniania przez spółki obszernych, szczegółowych informacji na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi konsekwencji dla strategii biznesowej
d. Jest dobrowolny dla spółek, które chcą odliczyć część kosztów związanych z działaniami proekologicznymi 
e. Nie wiem
5. Który z poniższych gazów NIE jest gazem cieplarnianym:*
a. para wodna
b. metan
c. podtlenek azot
d. dwutlenek węgla
e. nie wiem
6. Które z kryteriów oceny firmy pn. ESG, dotyczy zagadnień środowiskowych: *
a. E
b. S
c. G
d. Nie wiem
7. Czym są ESRS: *
a. To Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju 
b. To metody pomiaru śladu węglowego organizacji
c. To nowa dyrektywa unijna w zakresie GOZ
d. Nie wiem
8. Która z definicji jest prawidłowa:*
a. Greenwashing to inicjatywa rządowa mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, obejmująca szczegółowe, rzetelne i transparentne raportowanie wszystkich działań firmy podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i działań proekologicznych
b. Greenwashing to termin używany do opisania praktyk firm, promowanych jako przyjazne środowisku, które w rzeczywistości nie podejmują znaczących działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
c. Greenwashing to metoda stosowana w rolnictwie ekologicznym, która promuje rezygnację z korzystania z chemicznych środków ochrony roślin, potwierdzona oficjalnym certyfikatem przyznawanym gospodarstwom rolnym i firmom produkcji rolnej za ich zrównoważone praktyki produkcyjne
d. Greenwashing to wprowadzanie elementów zielonego koloru do designu produktów w celu transparentnego i łatwo rozpoznawalnego oznaczenia ich jako produkty ekologiczne, powstałe zgodnie z normami ekologicznymi
e. Nie wiem
Suma punktów TEST WIEDZY
0.00
Tytuł szkolenia:
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.